Všeobecné podmínky

Používáním těchto stránek vyslovujete souhlas s níže uvedenými Pravidly, které jsou Dohodou o pravidlech a podmínkách používání mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Úvodní ustanovení

Společnost Dead Line Media, s.r.o., se sídlem Jateční 1224/27, 170 00 Praha – Holešovice IČ: 03664317, DIČ: CZ03664317 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235682 (dále jen „Poskytovatel“) provozuje za níže popsaných Podmínek služby, produkty, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech www.deadlinemedia.cz, www.neovlivni.cz, www.my89.cz aj.

Termínem „Služby“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí internetové stránky, aplikace a produkty provozované Poskytovatelem zejména na webových doménách www.deadlinemedia.cz, www.neovlivni.cz, www.my89.cz a odvozených doménách další úrovně. „Uživatelem“ je míněn subjekt, který v souladu s Podmínkami využívá/využíval konkrétní službu Poskytovatele a „Třetí stranou“ jakýkoli subjekt mimo Poskytovatele a Uživatele.

„Obsahem služeb“ se rozumí veškerý společný objem obsahů Poskytovatele, Uživatelů i Třetích stran, přičemž:

 • „Obsah Poskytovatele“ jsou kompletní informace, nástroje a díla, jejichž prostřednictvím Poskytovatel vytváří náplň a funkčnost Služeb;
 • „Obsah Uživatele“ jsou veškeré informace (textem i obrazem) nebo díla poskytovaná Uživatelem při užívání služby;
 • „Obsah Třetích stran“ jsou veškeré informace a díla Třetích stran zobrazovaná v rámci Služeb;

„Účtem“ se rozumí vytvoření či registrace internetové identity Uživatele v rámci Služeb, která obvykle zahrnuje jméno a heslo.

Termín „Reklama“ zahrnuje reklamní, marketingová nebo jiná propagační sdělení či obchodní sdělení zobrazovaná v rámci Služeb; „Podmínky“ je označení pro výčet všech práv, povinností a dalších ustanovení uvedených v tomto dokumentu;

Zásady a pravidla

 • 1. Uživatel garantuje, že se před užíváním Služeb Poskytovatele seznámil s Podmínkami a že jim rozumí.
 • 2. Služby Poskytovatele jsou pro Uživatele zpřístupněny zdarma, není-li u konkrétních projektů specifickými podmínkami výslovně uvedeno jinak.
 • 3. O podmínkách všeobecně platí, že:
  • a) Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb;
  • b) Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, musí se zdržet užívání Služeb;
  • c) Uživatel čestně prohlašuje, že není-li mu ještě 18 let, pak souhlas s Podmínkami vyslovil rodič nebo zákonný zástupce;
  • d) Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu či doplnění Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli prostřednictvím Služby, přičemž úpravy se stanou účinnými jejich zveřejněním;
  • e) Podmínky jakož i další právní vztahy vznikající v souvislosti se využíváním Služeb se řídí právním řádem České republiky;
  • f) Spory vzniklé na základě Podmínek nebo v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském řízení místně příslušnými obecnými soudy ČR v místě sídla našeho podnikání;
  • g) Tzv. „Salvátorská klauzule“: Pokud se některá část Podmínek stane nebo bude prohlášena neplatnou či nevykonatelnou, použije se místo nich odpovídající právní úprava dle původního smyslu textu. Tato skutečnost nemá žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv jiných ustanovení Podmínek.
 • 4. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek:
 • a) Služba je poskytována „tak jak je“ a Poskytovatel nenese odpovědnost za bezchybnou činnost, nepřetržitou funkčnost či garanci Služeb a stejně tak ani za přerušení nebo ukončení poskytování Služeb, které může učinit ihned, bez uvedení důvodu i bez oznámení;
 • b) Uživatel není oprávněn:
  • i. užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami;
  • ii. jakkoliv komerčně i nekomerčně užívat kterékoli Služby či jejich součásti, značky, ochranné známky, loga, doménová jména či další obchodní prvky bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele;
  • iii. narušovat nebo poškozovat zcela či částečně poskytování jakékoliv Služby, stránky, serverů či sítí spojených s provozováním Služeb;
  • iv. používat softwarové kódy, programy nebo jejich části či viry, které mohou přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služby;
  • v. jakkoliv jinak poškozovat, blokovat, zneužívat či měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod, data nebo ochranu dat Služeb;
  • vi. pokusit se o jakékoliv jednání výslovně zakázané těmito Podmínkami nebo jakkoliv porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným dalším způsobem, než je zde popsáno;
 • c) Uživatel nesmí využíváním Služby snižovat její hodnotu nebo jakkoliv poškodit dílo či jinak zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími stranami či neoprávněně využívat dílo Poskytovatele, například:
  • i. kopírovat nebo zrcadlit Službu či její část bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;
  • ii. používat servery a nástroje, které lze zneužít k poškození Služeb Poskytovatele;
  • iii. používat software pro sběr Obsahu služeb či informací o Uživatelích za jakýmkoliv účelem bez vědomí Poskytovatele
 • d) Pro osobní potřebu uživatel nesmí získávat ani se pokoušet získat díla, materiály či informace či jejich části týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly zveřejněny nebo zpřístupněny prostřednictvím serverů Poskytovatele;
 • e) Uživatel se zejména zavazuje, že:
  • i. nebude poškozovat Poskytovatele, jeho dobré jméno a pověst;
  • ii. bude používat Služby výhradně k účelu, k němuž jsou určeny;
  • iii. při užívání Služeb se nedopustí žádného protiprávního či neetického jednání;
  • iv. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby či jakékoliv součásti nutné k jejic provozování;
  • v. zajistí důvěrnost identifikačních údajů a hesel pro přihlášení Uživatele ke Službám, tyto identifikační údaje nesdělí žádné Třetí osobě, a pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů, ihned to sdělí Poskytovateli;
  • vi. bude vždy respektovat práva Poskytovatele a Třetích osob;
 • 5. Poskytovatel respektuje duševní vlastnictví a jiná práva Třetích stran a žádá Uživatele, aby při využívání Služeb ctil stejná pravidla. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli svůj Obsah Uživatele, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní bezplatnou licenci k užití takového Obsahu, přičemž:
  • a) Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k takovému Obsahu uživatele;
  • b) Uživatel výslovně deklaruje, že nebude prostřednictvím Služby Poskytovateli předávat Obsah Uživatele, který zejména:
   • i. je chráněn autorským zákonem nebo předpisy chránícími práva duševního vlastnictví bez předchozího souhlasu vlastníka/držitele těchto práv;
   • ii. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
   • iii. obsahuje části, který hanobí některý národ, etnickou skupinu, rasu, politické přesvědčení, náboženství či třídu nebo navádí k omezování těchto práv a svobod;
   • iv. obsahuje pornografická díla;
   • v. je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s platným právem, nařízeními a dobrými mravy;
  • c) Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele či jeho částí Poskytovali je dobrovolné a za poskytnutí licence dle Podmínek nenáleží Uživateli úplata;
 • 6. Poskytovatel je oprávněn:
  • a) kdykoli a bez nutnosti o tom informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby nebo jejích částí;
  • b) kdykoli a bez nutnosti o tomto informovat Uživatele zastavit, omezit, upravit nebo změnit poskytování jakékoli Služby nebo jejích částí;
  • c) kdykoli a bez nutnosti o tom informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet nebo jeho přístup ke Službám;
  • d) vymáhat na Uživateli, který se dopustil porušení těchto Podmínek náhradu škody za každý takový případ porušení;
 • 7. Reklama a obchodní sdělení:
  • a) Uživatel vyslovuje souhlas, že na Službách Poskytovatele může být zobrazována Reklama.
  • b) Způsob, rozsah či formát Reklamy určuje Poskytovatel;
  • c) Reklama představuje Obsah Třetích stran, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy;
  • d) Poskytovatel zejména neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku Reklamy Třetích stran;
  • e) Uživatel souhlasí, že mu Poskytovatel může elektronicky posílat či zprostředkovat různé formáty sdělení Poskytovatele o Službách, produktech a novinkách včetně informací od Třetích osob;
 • 8.Vyloučení odpovědnosti
  • a) Úmyslem těchto podmínek je v maximální, zákonem dovolené míře, omezit odpovědnost Poskytovatele Služeb vůči Uživateli, přičemž Uživatel toto bere na vědomí a souhlasí.
  • b) Protože Poskytovatel nemůže zaručit pravdivost, přesnost, aktuálnost či zákonnost obsahu Třetích stran ani jejich soulad s Pravidly, nenese žádnou odpovědnost za všechen takový obsah.
  • c) Zároveň tímto Poskytovatel nemůže zaručit úplnou pravdivost, aktuálnost, celistvost a přesnost Obsahu služeb, tudíž za něj nezodpovídá ani nenese žádnou odpovědnost za s ním spojenou škodu či újmu způsobenou Uživateli nebo Třetí straně.
  • d) Poskytovatel zejména neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména nezaručuje, že:
   • i. Služby či jejich části budou vždy zcela funkční po celou dobu provozování Služeb;
   • ii. Služby či jejich části budou poskytovány bez chyb a omezení;
   • iii. Služby či jejich části budou vždy dostupné kontinuálně 24 hod/den a 7 dní/týden;
   • iv. Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích stran je přesný, správný a neporušuje žádná práva či ustanovení;
  • e) Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, obsahu či částí nebo omezením či ukončením jejich poskytování;
  • f) Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
   • i. zásadně za náplň Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích stran včetně Reklamy, ani za obsah odkazů vedoucích na servery či služby Třetích stran;
   • ii. úplnou či částečnou nefunkčnost nebo nedostupnost Služeb;
   • iii. ztrátu nebo jiné poškození Obsahu Uživatele;
   • iv. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných údajů Uživatelem při registraci či využívání Služeb;
 • 9. Sankce:
  • a)Pokud Uživatel jedná v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele postupovat podle kapitoly “Zásady a pravidla„, bodu 6. těchto Podmínek;
  • b) Tímto ustanovení není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, přičemž Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem;

Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 13. února 2015

Čtěte také